تبلیغات
انجمن علمی نانوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی یزد - نهضت کاهش قیمت تمام شده از تئوری تا عمل
چهارشنبه 1 آذر 1391  10:00 ق.ظ    ویرایش: - -
نوع مطلب: مدیریت و فناوری ،

مقدمه: امروزه درمحیط کسب وکار وتولید که لحظه به لحظه دستخوش تغییرات شده وبر پیچیدگی هایش افزوده  می گردد،همراهی وغنی سازی نهضت کاهش قیمت تمام شده کالاهاوخدمات بعنوان راهبردی مهم درجهت حفظ منافع ورقابت پذیری ودرمعنای عام ترموجبات بقای بنگاههای اقتصادی رافراهم خواهدنمود. آنچه مسلم است اینکه تجارت درمحیطی بازوغیرقابل پیش بینی صورت می پذیرد و شایسته است یک استمرارزمانی درجهت ارائه راهکارهای خلاق وپویا و اجرائی نمودن آنها بکارگرفته شود.

اهمیت موضوع:
درکشورایران با وجود هدفمندشدن یارانه حاملهای انرژی ،تولیدکنندگان باعزم بیشتری خود را بانهضت کاهش قیمت تمام شده همگام نموده اند که البته  می بایستی بانگاهی فرابخشی به موضوع پرداخت . بااندکی تأمل در می یابیم نامگذاری سال 1390بنام سال جهاداقتصادی ازسوی رهبرمعظم  انقلاب توأم بابصیرت ودرایتی عظیم ومناسب با احوالات اقتصادی جامعه صورت پذیرفته که درعین حال مشارکتهای مردمی وبسیاری ازموضوعات مهم تأثیرگذاردراقتصادبنگاهی وملی را شامل گردیده است.
خوشبختانه تئوری ادغام دووزارتخانه بازرگانی وصنایع ومعادن بطوری ویژه تسهیل کننده پیشبرد اهداف نهضت کاهش قیمت تمام شده خواهدبود چراکه سابقا وزارت صنایع با تمرکز بر نهضت مذکور وارائه بسته های حمایتی ووزارت  بازرگانی با تمرکز برقیمت گذاری اصولی و بارویکرد صادرات محصولات اقدام می نمودند که این ادغام می تواند بسیاری از مولفه های تولید وصادرات راباحرکتی هماهنگ و به دور از موازی کاری و اتلاف هزینه و ازهمه مهمتر چابکی وزارتخانه صنعت،معدن وتجارت پیش برده وهدفمند نماید.درتولید کالا و خدمات ،همه بنگاههای اقتصادی نیز سه وظیفه اصلی رادرجهت کسب سودو درعین حال افزایش GNP و GDP ضمن مدنظرقراردادن نهضت کاهش قیمت تمام شده بعهده دارندکه تحقق اهداف مذکوردرحوزه های زیرخلاصه می گردد:
بازاریابی :که کشف وایجاد تقاضا وتأمین سفارش برای کالاوخدمات است.
تولید/عملیات: که شامل کلیه فرآیندهای تولید و درمعنای عام مدیریت تولید گفته می شود.
مالی/حسابداری:که موجبات ایجادبازخوردونهایتا اخذتصمیم مقتضی جهت ادامه فعالیت بنگاه اقتصادی رافراهم   می نماید.
یکی از دامهای پیش روی مدیران تولید بازمهندسی در فرایندها بدون درنظرگرفتن کیفیت محصول اصلی وبسته بندی کالاهاست که این صرفه جوئی ها اگرچه به ظاهر مطلوب بنظرمی رسد ولی دربلندمدت برای تولیدکننده چه ازنگاه مصرف کننده داخلی و چه ازمنظر کلان درحوزه صادرات موجبات کاهش صادرات را فراهم آورده وشانس ورود به بازارهای بین المللی را ازدست خواهد دادکه البته امری نابجاست.
مدیران تولید می بایستی کلیه امورات مربوط به برنامه ریزی،ساماندهی،هماهنگی، رهبری وکنترل را توأما بکارگیرندکه انجام موارد مذکور نیازمند هزینه کردن بنگاههای تولیدی درحوزه های مختلف R&D می باشد.
پیشرفت تکنولوژی، فضای رقابتی ومحیط متلاطم تجارت وهمچنین وجود مجموعه هایی  همچونWTO ،سازمانهای اقتصادی وعلی الخصوص تولیدی را بمنظور بقاء وادار به تبعیت وهمراهی با دانش و فنون جدیدتولید وبازاریابی جهانی می نماید.
افزایش کارائی واثربخشی درحوزه های کاهش قیمت تمام شده،کاهش ضایعات،استفاده حداکثری ازمنابع حداقلی و...میتواندبامدیریت بهینه تولید محقق گرددکه دراین رابطه توصیه می شود واحدهای تولیدی ضمن بهره گیری ازروش کایزن (kaizen) تولیدبهینه رابنحوی مستمردردستورکارقراردهند و این شیوه معتقداست حتی یک روزهم نبایدبدون ایجادبهبودوخلاقیت درحداقل یکی از بخشهای مجموعه سپری نمود.
دراین رابطه مشتری گرایی،مدیریت کیفیت فراگیر(TQM)،بهره گیری ازهوش مصنوعی(AI)،تکنولوژی ربات، حلقه های کنترل کیفیت،سیستم نظام پیشنهادات،اتوماسیون،نظم ومقررات ورعایت رفتارسازمانی،سیستم جامع نگهداری وتعمیرات،تولیدبه هنگام (jit)،تولیدبدون نقص،فعالیتهای گروهی درقالب خوشه های تخصصی جزیره ای (بنابه مورد)،خلاقیت درتولیدمحصول اصلی وبسته بندی،قیمت گذاری اصولی،نظام توزیع وبازاریابی صحیح ازاهم موضوعات قابل تأمل وبهره گیری است وتنها کسانی نتیجه می گیرندکه به اثربخشی موضوعات فوق ایمان داشته واعضای مجموعه راملزم به عملیاتی نمودن مواردمذکورنمایند البته بسیاری دیگرازابزارهادرجهت کاهش قیمت تمام شده وجوددارندکه شایدنیاز به تیزبینی ومهارتی خاصی دارد.
کنترل کیفیت جامع یکی  ازروشهای موثردرجهت ایجاد،نگهداری وبهبودکیفیت درواحدتولیدی وعاملی است که موجبات رضایت حداکثری مصرف کنندگان رافراهم می آورد.بسیاری مواقع فقدان ویاعدم بکارگیری نظام مدیریت فراگیردرسازمانها ازجمله بنگاههای اقتصادی،هزینه های سربارتولید وفروش را برای بنگاه بهمراه داشته است که چنانچه بخوبی بکارگرفته شودهماهنگی در سیکل تولید،قیمت گذاری،توزیع وبازاریابی وفروش را بوجود آورده وکمک شایانی به سوددهی بنگاه اقتصادی می نماید.
نظام تولیدبه هنگام(jit) ازطریق برنامه ریزی تولیدبرمبنای سفارش،تغییرطرح استقرار کارخانه بمنظورسهولت جریان ساخت وتولید،مسئولیت دادن به کارگران وآموزش دادن و پرورش کارگران چندوظیفه ای وارتباط مناسب با    تأمین کنندگان مواداولیه درکاهش هزینه های تولید موثرخواهندبود.ازدیگر نکته های مرتبط با تولید به هنگام توجه ویژه به هنربازاریابی معکوس می باشدکه عوامل مذکورمجموعا کاهش مقادیرخریدوکاهش میزان سرمایه گزاری مواداولیه وهمچنین کاهش هزینه های انبارداری را بدنبال خواهدداشت.
ازدیگرموضوعات قابل تمرکزدرمسیرکاهش قیمت تمام شده کالا،بررسی هزینه های ثابت ومتغیرفرآیندهای آمیخته بازاریابی (4P)می باشد.هزینه کردن می بایستی هدفمند وبانگاهی بلندمدت صورت پذیردودرعین حال مدیران تولیدضمن مشخص نمودن نقطه سربه سرهمواره ازایجادبازده نزولی جلوگیری نمایند.آنچه ازمنظرحسابداری درحوزه هزینه ها جای بحث وبررسی بیشتر دارد اینکه در بسیاری مواقع هزینه های استهلاک ماشین آلات وهمچنین نیروی انسانی درنظرگرفته نمی شود.مدیریت هزینه ها یکی ازمهمترین بخشها درحوزه تولید می باشد چراکه رأسا قیمت تمام شده کالاوخدمات را تحت الشعاع قرارمی دهدکه دراین رابطه بهره گیری ازبازمهندسی درکلیه فرآیندهای تولیدونیز تلفیق علم وتجربه توصیه می گردد.دراین رابطه فنون مختلفی درعلم حسابداری تعریف شده که بشرح زیراست:
ـ هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC)
ـ بودجه بندی برمبنای فعالیت (ABB)
ـ مدیریت برمبنای فعالیت(ABM)
این روشها به نوعی تسهیل کننده وتغذیه کننده سیستم اطلاعاتی مدیریت (MIS) جهت برنامه ریزی وتصمیم گیری بهینه می باشند.بررسی فعالیت هایی که مستقیما درفرایندهای عملیاتی دخالت دارندکمک شایانی تخمین بهای تمام شده وکاهش هزینه های سربارخواهد نمودوچه بهترآنکه دراین راستا نرم افزارهای رایانه ای جهت افزایش سرعت و دقت به خدمت گرفته شوند.
درمدیریت هزینه هدف نهائی،حداکثراستفاده ازحداقل منابع می باشدکه به نوعی تعریف علم اقتصاد راشامل          می گردد.سوالی که ممکن است به ذهن بسیاری مدیران تولیدخطورنماید این است که ضمن تلاش درجهت کاهش قیمت تمام شده،چگونه،درچه سطح وحجم وباچه قیمتی تولیدوعرضه کنیم تابه همان سودقبلی دست یابیم که درعین حال شاخصه های کمی وکیفی نیزرعایت شوند؟ دراینجا می بایستی نقطه سربه سر را درفرآیند تولید معین نموده که این امرنیزبابهره گیری ازفرمول امکان پذیر خواهد بود:
سودموردانتظار+اقلام ثابت بهای تمام شده+اقلام متغیربهای تمام شده= تعدادفروش*قیمت فروش یک واحد
بابرنامه ریزی مناسب درخصوص ظرفیت تولیدمی توان هزینه ها را به نحوچشمگیری کاهش داد.هرطرحی جهت افزایش ظرفیت تولیدباید قادربه تأمین برخی معیارهای معقول اقتصادی باشد.معیارهای عملکردمالی که ازتجزیه وتحلیل جریان نقدی حاصل می شود،می تواندبصورت ارزش یانرخ بازگشت سرمایه گذاری (ROA) برای ظرفیت جدیدتعریف گردد.زمانی که درآمدوهزینه های پروژه تخمین زده شد،محاسبه چنین معیارهایی یکنواخت بوده و میتواند توسط رایانه ،برنامه ریزی شودتابرای فرضیات گوناگون مجددا مورداستفاده قرارگیرد.
افزایش ظرفیت تولیدکارخانه موجب صرفه جویی ناشی ازمقیاس خواهدشد. زیراهزینه های ثابت سرشکن شده ساختمان ،ماشین آلات ونیروی انسانی وبعبارتی استهلاک که درقبل بیان شدبرای تولید هرواحد محصول کاهش   می یابد.ازآنجاکه هزینه هایی از قبییل بیمه،مالیات و....برای سطوح گسترده تری ازظرفیت تولید،ثابت               می ماند باتولیدبیشتر،هزینه ثابت تخصیص یافته درهرواحدکاهش خواهدیافت.برخی ازهزینه های متغیرازقبیل دستمزد،حمل ونقل،مواداولیه و...نیزدرحجم تولید بیشتر،سرشکن شده ومجموعا موجبات کاهش هزینه نهائی تولیدرافراهم می نماید.شناسایی وبهره گیری از نمودارمسیربحرانی (cpm) و توانایی تشخیص مسیرهای بحرانی بامدنظرقراردادن کاهش نیروی کاروتجهیزات اضافی بعنوان یک شاخص مهم درکاهش قیمت تمام شده مطرح     می باشد.دراین رابطه تعیین بهترین مسیرفرآیندحرکت مواد درواحدتولیدی حائزاهمیت است که دیاگرامها ابزارهای مناسبی دراین خصوص می باشند.
درحوزه های سخت افزاری،طراحی صحیح نحوه استقرارماشین آلات وتجهیزات ضمن رعایت ارگونومی انسانی   (با عنایت به اصل مطالعات هاثورن) نقش تعیین کننده ای دربازدهی بنگاه اقتصادی ازمنظرکاهش هزینه ها دارد.باتوجه به واقعی شدن قیمت انواع حاملهای انرژی یکی از موضوعاتی که دربرنامه ریزی وصدورمجوزات جهت ایجادواحدهای تولیدی می بایستی مدنظرقرارگیرد،نزدیکی کارخانجات به محل تأمین مواداولیه است.تعیین مناسب محل کارخانه بطورقابل توجهی هزینه های ثابت و متغیر راکاهش می دهد. همچنین هزینه های مربوط به حمل ونقل وحقوق ودستمزدکه قبل ازهرچیزبرنامه ریزان می بایستی وضعیت جذب نیروی بومی منطقه وتوقعات اقتصادی واجتماعی ایشان رامدنظرقراردهندحائز اهمیت است.بعبارتی دیگر تعیین مکان مناسب جهت احداث کارخانه یک مزیت رقابتی مهم برای بنگاه اقتصادی تلقی می گردد که این موضوع می بایستی درهنگام تهیه طرح توجیهی واحدتولیدی جدیدتجزیه وتحلیل وویژگی های عمومی مناطق نیزموردتوجه قرارگیرد.درحوزه کارسنجی وزمان سنجی که تبلورنیز درنظریه خود به آن اشاره نموده است،می بایستی به فرآیندهای عملیاتی برای تبدیل ورودی ها به محصولات توجه نمود.
کار سنجی را میتوان ثبت منظم وبررسی دقیق روشهای انجام کارو پیشنهادهای اصلاحی بمنظورکاهش هزینه ها و زمان سنجی کاربرد تکنیکهای مختلف بمنظور تعیین زمان لازم برای یک کاربر واجد شرایط که کار مشخصی را در سطح معینی از کارآیی انجام می دهد تعریف می گردد.رعایت اصول فوق،بهبودفرآیندجابجائی مواد،کاهش میزان خستگی کارکنان،ارتقاء کیفیت کالاهای تولیدی وایجاد سیستمهای تشویقی مناسب وعادلانه راشامل می شود.
بانگاهی اجمالی تکنیکهای روش(کار) سنجی وزمان سنجی شامل نمودارهای جریان کار،تجزیه وتحلیل عملیات،تجزیه وتحلیل  تربلیگ(Tereblig)  واندازه گیری زمان و مقایسه با زمان نرمال می باشد.دراین خصوص،بهره گیری ازسیستم تولیدیکپارچه کامپیوتری (CIM)به کاهش هزینه های حقوق و دستمزد وضایعات انسانی کمک شایانی خواهد نمود.
درسطحی بالاترازمدیریت تولید،مدیریت پروژه وجود دارد بااین تفاوت که فرآیند تولید به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می شودکه ابتدای آن مشخص ولی انتهای آن نامشخص است و بعبارتی بیشترتوان وتمرکزخودرابه کارآیی واثربخشی وبازخورد سیستم را تؤاما مدنظرقرارداده وبدنبال افزایش بهره وری کل سیستم می باشد .
درواقع مدیریت پروژه پاسخگوی نهائی دریک واحدتولیدی درجهت تولیدباقیمت تمام شده مناسب ومطابق ذائقه مصرف کننده است.
پیشنهادها ونتیجه گیری:
ـ بمنظورتشویق تولیدکنندگان و درجهت بهره گیری از روشهای نوین کاهش قیمت تمام شده مشوق های مالی سریع الوصول و تسهیلات ویژه به تلاشگران این عرصه می تواند محرکی جهت پیشبرداهداف کلی نهضت مذکورباشد.
ـ یکی ازخلاء های موجود درنهضت کاهش قیمت تمام شده عدم اطلاع رسانی وآموزش ویژه فعالان اقتصادی      می باشدکه درابتدای امربافلسفه وجودی نهضت آشناشده،ایمان آورده و سپس مدیران منابع انسانی،تولیدوعملیات را دراعتلای آن بسیج نمایند که دراین راستا شایسته است ضمن بهره گیری ازاساتید علمی،سرمایه گذاری مکفی دراین زمینه صورت پذیرد.
ـ تقویت وتمرکز برشرکتهای پخش کالا وحمایت دولت از شرکتهای موصوف  که بدلیل داشتن سیستم های پخش چندگانه هزینه های پخش را به حداقل خواهند رساند.
ـ در نظرگرفتن معافیتهای مالیاتی برای واحدهای موفق درحوزه کاهش قیمت تمام شده
ـ ایجادخوشه ها ودسته های کاری تخصصی درمجموعه وچندمنظوره کردن کارگران وهمچنین سهیم کردن کارکنان درسودهای انباشتی شرکت که ضمن کاهش هزینه های حقوق ودستمزد،به چابکی سازمان کمک خواهد شد.
ـ برون سپاری برخی فعالیت ها که انجام آن توسط واحدهای اقتصادی اصلی توجیه حسابداری ندارد از اهم موضوعات قابل توجه می باشد.
ـ بهره گیری هرچه بیشتراز تجارت الکترونیک وبازاریابی B2B بخصوص درسیستم نظام توزیع ازدیگرروشهای کاهش هزینه است.
ـ مکانیزه کردن خط تولیدکه منجربه تولیدباسرعت بیشتر وحجم بالاترشده وهمچنین تغییردادن زمان فعالیت به زمان خارج از پیک مصرف برق بطورمقطعی ونه بلند مدت و مستمر و همچنین سرویس کاری ماشین آلات درفواصل زمانی معین می تواند درکاهش قیمت تمام شده کمک نماید.
ـ بروزرسانی اطلاعات مدیران تولیدومنابع انسانی ازوضعیت رقبا درسطح بخشی وفرامنطقه ای حائزاهمیت بسیار   می باشد.
ـ بهسازی قوانین نظام پرداخت حقوق و دستمزدکارگری و تلفیق روشهای گانت و هالزی جهت بهبود کیفی وکمی محصول تولیدی ضمن ایجاد فضایی رقابتی بین کارگران
ـ ایجادسیستم نظام پاداش برای نیروهای عملیاتی و تشویق بمنظورفعالیت باسرعت بیشتروکیفیت بهترمی تواند بسیاری از نیازهای انگیزشی پرسنل راتأمین نماید.
شایان ذکراست مدیریت هزینه های تولیدبصورت اقتصادی وازیک بنگاه تولیدی به بنگاه دیگر                          می تواند متغیرباشدچراکه منابع اتلاف سرمایه(MUDA) می تواندمتفاوت باشدکه هرواحداقتصادی یک طرح تجاری(business plan) مختص خود دارد که البته ازلحاظ بازاریابی شایسته است این طرح حداکثرهرسه سال یکباربه روزرسانی گرددکه دراین رابطه متاسفانه بنچمارکینگ(الگوبرداری)برای مدیران تولیدبه امری رایج تبدیل شده است.
امیدآنست بنگاههای اقتصادی با همتی مضاعف به سازمانهایی یادگیرنده مبدل گشته تا علم وتجربه کنارهم بکارگرفته شود وزمانی این نهضت عملیاتی و فراگیرخواهدشدکه محیط رقابتی عرصه فعالیت را برای واحدهای سنتی محدود نموده تا مدیران تولید این نهضت را بعنوان تنها راه نجات وبقاء سیستم اقتصادی خودپذیرفته وبکارگیرندوبهتراینکه نهضت کاهش قیمت تمام شده به همه جامعه چه درنهادهای دولتی وچه غیرانتفاعی تعمیم داده شده واصلاح الگوی مصرف سرلوحه کارقرارگیرد. 

بهنام میرزائی            
مدرس دانشگاه و مشاورمدیرکل بازرگانی استان تهران 

تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.PARSIBLOG.com  

   


نظرات()  
cialis kaina
دوشنبه 3 تیر 1398 12:18 ق.ظ

Regards. Lots of forum posts!

enter site natural cialis achat cialis en europe cialis 5 mg effetti collateral acquisto online cialis cialis cuantos mg hay trusted tabled cialis softabs tadalafil 10 mg buy brand cialis cheap generic cialis review uk look here cialis cheap canada
mail order cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 08:45 ق.ظ

Thank you! Wonderful stuff!
when will generic cialis be available cialis taglich cialis side effects cialis prices in england cialis 20mg buy cheap cialis in uk cialis usa cost achat cialis en suisse only best offers 100mg cialis cialis daily reviews
cialis savings card
شنبه 1 تیر 1398 05:57 ب.ظ

Thank you, Helpful stuff!
prescription doctor cialis cialis prezzo di mercato online cialis american pharmacy cialis cialis wir preise canadian drugs generic cialis cialis 20 mg prix de cialis cialis billig how much does a cialis cost
Cialis generic
شنبه 1 تیر 1398 12:58 ق.ظ

Superb write ups. Many thanks.
cialis patent expiration buy name brand cialis on line canadian cialis cilas cialis 5 effetti collaterali calis cialis purchasing cialis dosage recommendations acheter cialis kamagra cialis tablets for sale
http://diapodi.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 08:48 ق.ظ

With thanks, I appreciate this!
cialis free trial viagra vs cialis prix cialis once a da look here cialis order on line cialis online buy cialis cialis 10mg prix pharmaci legalidad de comprar cialis best generic drugs cialis prices for cialis 50mg
Cialis 20 mg
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:08 ب.ظ

You made your position very well.!
cialis qualitat generic cialis click now cialis from canada interactions for cialis cialis for sale south africa cialis efficacit cialis sale online cialis 5 mg price cialis wal mart pharmacy cost of cialis cvs
http://credasun.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:51 ب.ظ

Nicely put. Cheers!
cialis herbs canadian discount cialis cialis generico lilly cialis 5 effetti collaterali how to purchase cialis on line generic cialis 20mg tablets cialis 30 day trial coupon tadalafilo we like it safe cheap cialis acquistare cialis internet
http://eligun.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:25 ق.ظ

You stated this adequately.
are there generic cialis click here take cialis tadalafil generic cialis 20mg cialis kamagra levitra only best offers cialis use buy brand cialis cheap cialis generic viagra vs cialis vs levitra cialis 100mg suppliers
http://fitcaiprim.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:47 ق.ظ

You definitely made your point!
effetti del cialis cialis bula overnight cialis tadalafil cialis tablets for sale cialis coupons pastillas cialis y alcoho brand cialis nl cialis 20mg cialis rezeptfrei sterreich cialis generico en mexico
buy generic cialis online uk
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:54 ب.ظ

You said this fantastically!
side effects of cialis cialis vs viagra cialis taglich try it no rx cialis precios cialis peru if a woman takes a mans cialis cialis 30 day sample cialis authentique suisse where to buy cialis in ontario click here take cialis
http://phosela.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:22 ق.ظ

You actually revealed it fantastically!
cialis kamagra levitra cialis 20mg preis cf only best offers 100mg cialis cialis generika in deutschland kaufen free generic cialis does cialis cause gout cialis y deporte cialis purchasing where do you buy cialis generic cialis tadalafil
http://chakhackho.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 09:38 ب.ظ

Kudos. A good amount of facts!

buy brand cialis cheap cialis flussig cialis rckenschmerzen cialis 20mg we use it 50 mg cialis dose cialis online nederland the best site cialis tablets overnight cialis tadalafil buy cialis cialis uk next day
http://stavvara.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 05:27 ب.ظ

Truly plenty of valuable data!
sublingual cialis online the best choice cialis woman cialis canada cialis arginine interactio cialis lowest price enter site 20 mg cialis cost cialis daily reviews does cialis cause gout where cheapest cialis cialis preise schweiz
http://compratli.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 02:43 ق.ظ

You actually stated it well!
cialis dosage amounts effetti del cialis cialis dose 30mg cialis patent expiration the best choice cialis woman cost of cialis per pill generic cialis 20mg uk best generic drugs cialis warnings for cialis price cialis best
cialis time to take effect
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:01 ب.ظ

You mentioned that fantastically!
we recommend cialis best buy cialis generic tadalafil buy cialis free trial cialis daily dose generic cialis free trial cialis therapie cialis dose 30mg sialis how does cialis work i recommend cialis generico
http://demincount.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 11:06 ب.ظ

Helpful facts. Thanks a lot!
cialis prices cialis australia org female cialis no prescription achat cialis en europe cialis 5 effetti collaterali cialis kaufen wo cialis vs viagra viagra cialis levitra cialis generico milano cialis therapie
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 01:06 ق.ظ

Reliable posts. Thank you.
cialis 5 effetti collaterali order cialis from india are there generic cialis buy cialis uk no prescription cialis generic cialis 20mg cialis uk next day cialis pills boards buy brand cialis cheap cialis 20mg
www viagra rezeptfrei bestellen com
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:11 ب.ظ

Excellent blog you have got here.. It's difficult to find good quality writing like yours nowadays. I honestly appreciate individuals like you! Take care!!
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:26 ب.ظ

This is nicely expressed. !
cialis price thailand tadalafil 10 mg rezeptfrei cialis apotheke cialis venta a domicilio online prescriptions cialis buying brand cialis online cialis super acti discount cialis buy original cialis wow cialis 20
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 01:56 ب.ظ

You've made your point!
only now cialis for sale in us enter site 20 mg cialis cost cialis sale online low dose cialis blood pressure cialis manufacturer coupon cialis 20 mg cut in half where to buy cialis in ontario comprar cialis 10 espa241a where do you buy cialis cialis generico en mexico
Luis Gastao Bittencourt
جمعه 21 دی 1397 06:59 ق.ظ
Great post.
Daniel Dantas
سه شنبه 18 دی 1397 04:49 ق.ظ
I have to thank you for the efforts you've put in writing this website.

I am hoping to view the same high-grade blog posts by
you later on as well. In fact, your creative writing abilities
has encouraged me to get my own, personal website now ;)
brazilian wax spa
یکشنبه 16 دی 1397 08:57 ب.ظ
This is the perfect site for everyone who wishes to find out about this topic.
You understand so much its almost hard to argue with you
(not that I personally will need to…HaHa). You
definitely put a new spin on a topic which has been discussed for
ages. Excellent stuff, just wonderful!
Courtney
چهارشنبه 12 دی 1397 05:09 ب.ظ
Fantastic site you have here but I was curious about if you
knew of any discussion boards that cover the same topics
discussed in this article? I'd really love to be a part of group where I can get comments from other experienced people that share the same interest.
If you have any recommendations, please let me know.
Cheers!
buy cialis delhi
جمعه 16 آذر 1397 01:32 ب.ظ

You revealed this really well.
cialis 5mg online cialis cialis price thailand only best offers 100mg cialis try it no rx cialis cialis e hiv overnight cialis tadalafil cialis baratos compran uk cialis therapie cialis prices in england
buy cialis medication
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:20 ب.ظ

You expressed it adequately.
generico cialis mexico cialis dose 30mg precios cialis peru cialis ahumada we like it cialis soft gel viagra cialis levitra estudios de cialis genricos prices on cialis 10 mg cialis coupon the best site cialis tablets
buy cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:37 ب.ظ

Thanks! I appreciate this!
cialis et insomni venta cialis en espaa cialis 100mg suppliers cialis with 2 days delivery purchasing cialis on the internet cialis daily reviews tadalafil generic cialis pills price each cialis online holland cialis 10mg prix pharmaci
where to buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:55 ق.ظ

You said it wonderfully!
cialis professional yohimbe generic cialis with dapoxetine calis order cialis from india generic cialis at the pharmacy viagra cialis levitra buy cialis online cheapest cialis 5mg prix no prescription cialis cheap cialis tablets australia
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:29 ب.ظ

You actually revealed it really well!
we like it safe cheap cialis cialis australian price walgreens price for cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis herbs cialis side effects dangers cialis 5 mg effetti collateral order generic cialis online we choice free trial of cialis cialis arginine interactio
buy cialis usa
سه شنبه 13 آذر 1397 09:27 ق.ظ

Good content. Cheers!
click now cialis from canada cialis sans ordonnance import cialis tadalafilo how to purchase cialis on line cialis price thailand buy original cialis cialis cuantos mg hay achat cialis en suisse cialis rezeptfrei sterreich
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

انجمن علمی نانوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی یزد